Fimpecs expert ser vätgasen bli den centrala energibäraren

Raine Luomanen är Fimpecs vätgasexpert, ja till och med vätgasevangelist. Han ser vätgasen som en sorts grundenergibärare som man sedan kan omvandla till det energislag som passar situationen bäst. Vi talar om att förvandla vätgas tillbaka till elektricitet för bland annat bilar, vidare raffinering till metanol för tyngre transporter som fartyg, ammoniak för att transportera och vidareförfina energin och mycket annat. Ja, vätgas kan till och med användas för att producera protein via en encellig bakterie, det vill säga omvandlas till energislaget mat. Matvaruindustrin är med och finansierar utvecklingen.

– Vi i Sverige och Finland har en unik möjlighet här. Med all potentiell vattenkraft och vindkraft i Norden finns det en oerhörd potential för export av grön energi till Kontinentaleuropa. Det blir frågan om jättelika investeringar som troligen också kommer att knyta Sverige och Finland allt närmare varandra som energileverantörer. Jag brukar göra jämförelsen av vätgas med pappersmassa som ju är grundmaterialet för många olika pappers- och kartongmaterial som vi använder i vår vardag. På samma sätt är vätgasen den gemensamma nämnaren för mycket av den nya gröna energin, kommenterar Raine.

– Ännu så länge handlar den stora osäkerheten om var priserna för vätgas kommer att handla. När det börjar kunna skönjas tydligare så faller nog många bitar på plats. Men det finns mycket som driver denna utveckling. Stora internationella varv har redan börjat bygga fartyg med metanolmotorer. Men det går också att konvertera befintliga fossildrivna fartyg till exempelvis metanoldrift, fortsätter Raine.

Från och med första januari i år började EU:s ETS lagstiftning om extra miljöskatt för alla fartygstransporter som drivs av bunkerolja eller diesel. Skatten kommer successivt att ökas för varje år. Den kommer att bli ytterligare en motivator för att hitta gröna alternativ.

Men nu är processen i gång på både svenska och finska sidan med att bygga upp ett vätgasnät. Bygglov är till stor del på plats och de första sträckningarna ska vara klara 2030, främst i norra Sverige och Finland. På sikt ska de bindas samman och bilda pipelines länkade till Centraleuropa. Processen med att bygga vätgasverk har också kommit i gång, alltså verk där förnyelsebar omvandlas till vätgas. När vi är framme vid 2030-35 kommer det att finnas åtskilliga i drift. Då blir det vätgas i stor skala, vilket krävs för att uppnå alla fördelar.

Tyskland, som har och kommer att ha stora behov av grön energi, är naturligtvis en jättelik potentiell kund, liksom dess grannländer. Enbart Tyskland kommer enligt EU att på 2040-talet behöva över 80 TWh grön energi i form av vätgas, samtidigt som man räknar med att bara kunna producera endast 20 TWh själv. Den samtidiga nedmonteringen av den ryska fossila gasen och kärnkraften har skapat stora behov av alternativ.

– Jag skulle vilja säga att Sverige och Finland kommer i framtiden att ha ett så kallat ”Norway moment” då vi har möjlighet att förse stora delar av Europa med konkurrenskraftig grön vätgasenergi. Även det gröna stålet visar sig vara en god affär som i slutändan endast marginellt höjer priser på till exempel bilar och annat som tillverkas av högklassigt stål.

– Jag skulle vilja säga att vi är lyckligt lottade här uppe med den potential för grön energi som vi har. Särskilt området runt Bottenviken kommer att bli ett centrum för europeisk grön energi och vätgasen är energiformen som kommer att transportera den till användarna. Nu gäller det bara att hitta personal till allt som ska byggas, avslutar Raine.

För mer information
Raine Luomanen
Lead Consultant, Power2X
+358 44 7800 193
Raine.Luomanen(at)fimpec.com

 

Valmet levererade massa- och kartongteknik till Klabin i Brasilien, och Fimpec ansvarade för applikations­projektering för automation av kemikalie­systemen

Fimpec har medverkat i Valmets leverans av massa- och kartongteknik till den brasilianska massa-, kartong- och papperstillverkaren Klabin genom applikationsprojektering. Leveransen består av en produktionslinje för bestruken kartong, en ny fiberlinje med ett nytt G3-system för kontinuerlig massakokning samt en ny produktionslinje för blekt kemitermomekanisk pappersmassa (BCTMP). Leveranserna är en del av den andra fasen i Klabins stora investeringsprojekt Puma II.

Fimpecs del i Valmets leverans bestod av applikationsprojektering av automationssystem för kemikalier i kartongmaskiners våtparti, smetkök och försörjningssystem.  Under produktionen styr automationssystemet produktionen av nödvändiga kemikalier samt doseringen av dessa kemikalier i massan och – i processens slutfas – på kartongens yta.

Det handlar om ett verkligen storskaligt projekt för Valmet, berättar Sampsa Suni, Senior Manager hos Valmet. Fimpec har en viktig roll som underleverantör i projektet.

”Vi har en lång historia av samarbete med Fimpec vad gäller applikationsprojektering av kemikalier, där de har stark expertis. Därför ville vi också ha med dem i det här projektet, och samarbetet har varit smidigt och konstruktivt. För vår del är det viktigt när vi har gett ett uppdrag att vi kan lita på att arbetet utförs, så att det inte längre är någonting som vi behöver belasta vår egen organisation med. Vi kommer även i fortsättningen att samarbeta med Fimpec i stora och utmanande kemikalieprojektleveranser, säger Suni.

Ett stort och utmanande applikationsprojekteringsuppdrag

För Fimpec var det ett stort och utmanande applikationsprojekteringsuppdrag. Uppdraget ledde till sysselsättning för 5–6 personer under år 2022. Projektet har fortskridit enligt planerna, och Fimpec deltar även i implementeringen av automationssystemet.

”Vår styrka i det här projektet är att Fimpec har en riktigt lång historia av planering av tillverkningsprocesser för papper, kartong och massa. Vi har också lång erfarenhet av applikationsprojektering av smetkök och att skapa styrsystem för sekvenser och processer till smetkök”, berättar Pekka Silvennoinen från Fimpec, som deltagit i projektet.

Projektet, som är i slutfasen, är en fortsättning på det långvariga samarbetet mellan Valmet och Fimpec. Fimpec har under årtionden deltagit i flera olika Valmet-leveranser, exempelvis den första fasen i investeringsprojektet Puma II, då Valmet levererade en kraftlinermaskin och en fiberlinje till Klabins fabrik som öppnades år 2021. Även då utförde Fimpec applikationsprojektering för kemikaliesystem.

Mer information

Pekka Silvennoinen, Fimpec
tel. +358 50 4639 640 eller pekka.silvennoinen(at)fimpec.com

Fimpecs julhälsningar

Med detta meddelande vill vi tacka så mycket för samarbetet under året som gått och önska en god jul och gott nytt år 2023!

Vi har i år skänkt julklappspengarna till Unicef som i detta nu hjälper och skyddar barn i Ukraina.

På hela Fimpecs vägnar,
Jukka Nieminen
verkställande direktör

Fimpec ansvarig för förstudier av Metsä Boards nya fabrik för falskartong

Metsä Board som hör till Metsä Group offentliggjorde i september 2022 sina planer att inleda förstudier av en ny fabrik för falskartong på Kaskö industriområde. Företag har nu ingått avtal om förprojektering med Fimpec. Uppdraget omfattar virkeshantering, renseri, kraftverk, utbyggnad av den befintliga BCTMP-anläggningen, ett nytt massabruk, kartongmaskin, arkskärning samt avloppsvattenrening inklusive process-, el-, automations-, och VVS-projektering.

Den planerade årskapaciteten för fabriken är cirka 800 000 ton falskartong. Metsä Board bedömer att ett eventuellt investeringsbeslut kan fattas tidigast år 2024.

Projektet är betydelsefullt för Fimpec eftersom det är en fortsättning på tidigare samarbete med företagen inom Metsä Group. Fimpec har bland annat tillhandahållit byggherre- och övervakningstjänster till Metsä Fibres bioproduktfabrik i Äänekoski och till pågående byggprojekt vid bioproduktfabriken i Kemi.

”Fimpecs expertis inom kartongproduktion och övergripande projektering inklusive kostnadskalkyler och tidtabeller ligger som bakgrund till avtalet. Det är specialkunskaper som våra kunder uppskattar”, säger Harri Soininen, chef för projekteringstjänster på Fimpec.

Mer information om Fimpecs roll i projektet och om våra tjänster

Harri Soininen, chef för projekteringstjänster på Fimpec
Tfn 0400 552 5814, harri.soininen@fimpec.com

Information om projektet på Metsä Boards webbplats

» Metsä Board inleder förstudier av en ny fabrik för falskartong i Kaskö (På engelska)


Metsä Board är en ledande europeisk tillverkare av premiumkartong av färskfiber. Vi fokuserar på lätt och högkvalitativ falskartong, kartong för matservice och vita kraftliners. Vi är en föregångare inom hållbarhet och vi strävar efter helt fossilfria bruk och råvaror till slutet av 2030. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi innovativa förpackningslösningar för att skapa bättre konsumentupplevelser med mindre miljöpåverkan. År 2021 uppgick försäljningen till 2,1 miljarder euro och vi har cirka 2 400 anställda. Metsä Board är en del av Metsä Group.

Fimpec är en specialist som fokuserar på projektledning och projektering. Vi arbetar som projektkonsult i stora investeringsprojekt till industrin och energibranschen och som specialist inom fastighets- och infrastruktursektorerna. År 2021 omsatte vi 30,3 miljoner euro och vi sysselsätter över 350 specialister i Finland och utomlands.

Fimpec genomför detalj­projekteringen för Stora Ensos miljard­investering där en pappers­maskin i Uleåborg konverteras till kartonglinje

Stora Enso meddelade i oktober om en investering på cirka en miljard euro vid bruket i Uleåborg för att konvertera en pappersmaskin till en konsumentförpackningslinje av stor skala. Nu har Stora Enso och Fimpec undertecknat ett avtal om detaljprojektering för projektet. Uppdraget omfattar projektering av processer, fabrik, rör, processel, byggnadsel, instrumentering och VVS.

”Det är en väldigt viktig affär för oss, en av våra största någonsin. Det kommer att sysselsätta särskilt vår personal i Kouvola i åtminstone ett och ett halvt år framåt”, berättar Harri Soininen, chef för projekteringstjänster på Fimpec.

Förutsättningarna för att driva igenom uppdraget är goda. Både projektet och miljön är bekanta sedan tidigare, för Fimpec genomförde förstudien som föregick investeringsbeslutet och har en lång historia av samarbete med både Stora Enso och bruket i Uleåborg.

”Vi svarade för detaljprojekteringen och byggherretjänsterna när den andra pappersmaskinen
(PM 7) i Uleåborgsbruket konverterades till att producera kraftliner i en investering som blev klar år 2021. Dessutom känner vi till bruket och maskinerna sedan tidigare eftersom det var vi som i början av 90-talet planerade pappersmaskinen som nu ska konverteras och den som tidigare modifierades i slutet av 90-talet”, säger Soininen.

750 000 ton konsumentförpackningskartong om året

Den pågående investeringen stödjer Stora Ensos tillväxtstrategi för förnybara förpackningar genom ökad kapacitet för växande förpackningssegment. Linjen kommer att producera falskartong (FBB) och bestruken oblekt kraftkartong (CUK) med en årskapacitet på 750 000 ton. Dessa används i livsmedels- och dryckesförpackningar, särskilt för frys- och kylprodukter, samt torrvaru- och snabbmatsförpackningar.

Investeringen skapar drygt 300 nya arbetsplatser på bruket i Uleåborg med stödfunktioner medräknade, och sysselsätter dessutom indirekt kommer cirka 1 500 personer. Förbrukningen av massaved för den nya linjen är cirka en miljon kubikmeter i året. Produktionen med den konverterade maskinen uppskattas starta i början av år 2025.

(Bild: Stora Enso)

Mer information om Fimpecs roll i projektet och om våra tjänster

Harri Soininen, chef för projekteringstjänster på Fimpec
Tfn 0400 552 5814, harri.soininen@fimpec.com

Information om projektet på Stora Ensos sidor

» Stora Enso investerar i konvertering för accelererad tillväxt inom förnybara förpackningar


Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin. Stora Enso är även en av världens största privata skogsägare. Vi är övertygade om att allt som tillverkas av fossilbaserade material i dag kan tillverkas av trä i morgon. Stora Enso har cirka 22 000 anställda och 2021 uppgick omsättningen till 10,2 miljarder euro.

Fimpec är en specialist som fokuserar på projektledning och projektering. Vi arbetar som projektkonsult i stora investeringsprojekt till industrin och energibranschen och som specialist inom fastighets- och infrastruktursektorerna. År 2021 omsatte vi 30,3 miljoner euro och vi sysselsätter över 350 specialister i Finland och utomlands.

Byggarbetet för P2X Solutions anläggning för grön vätgas i Harjavalta har inletts

Markarbeten och pålning har påbörjats för P2X Solutions produktionsanläggning för grön vätgas i Harjavalta. Förarbeten på tomten påbörjades redan i somras. Enligt tidtabellen kommer själva byggnaderna att börja byggas kring årsskiftet och anläggningen ska stå klar sommaren 2024.

Fimpecs affärsdirektör Jorma Paananen som är samordnare för projektet bedömer att projektet fortskrider väl även om ett banbrytande projekt som detta alltid för med sig särskilda utmaningar. Han säger att projektet tack vare gott samarbete mellan alla parter nu nått en fas där helheten börjar bli mer konkret.

”Det är frågan om ett viktigt projekt för oss eftersom detta är den första anläggningen i sitt slag i Finland. Detta har inneburit utmaningar men samtidigt även en möjlighet att dra nytta av Fimpecs kompetens inom upphandling och förnybar energi. Särskilt när det gäller inköp av maskiner har våra specialister gjort ett enastående arbete.”

Åtta personer från Fimpec har hittills deltagit i projektet.

Nya anläggningar är planerade och Fimpec deltar i byggandet

Projektet i Harjavalta är det första för P2X Solutions men företaget har nya projekt på gång runtom i Finland. P2X Solutions har bland annat tillsammans med Savon Voima utrett möjligheten att producera grön vätgas och elektrobränslen i Joensuu.

På basis av ett ramavtal som tecknades i januari 2022 är Fimpec med även i framtida projekt. I det har man kommit överens om ett samarbete med P2X Solutions som omfattar konsultuppgifter i flera projekt. Ett långvarigt ramavtal skapar enligt Paananen förutsättningar för ett fruktbart samarbete som gynnar båda i denna typ av komplexa projekt.

”Kunderna kan då enkelt och flexibelt beställa de arbeten som är inkluderade i ramavtalet. En annan fördel med avtalet är att vi får mer tid och möjlighet att förbereda oss för framtida arbetskraftsbehov och hitta de rätta specialisterna för varje uppgift.”

Pionjäranläggningen bidrar till den gröna omställningen

Produktionsanläggningen i Harjavalta blir den första av sitt slag i Finland som producerar grön vätgas och syntetisk metan i industriell skala. Anläggningen får en kapacitet på 20 MW och kommer att minska Finlands koldioxidutsläpp med cirka 40 000 ton per år. Värme och syre som uppkommer som biprodukter i processen kan utnyttjas i industriella processer.

De direkta och indirekta sysselsättningseffekterna i projektets byggfas uppgår till cirka 350 årsverken. Anläggningen beräknas direkt och indirekt skapa cirka 50 arbetstillfällen.

Grön vätgas samt dess vidareförädling främjar den gröna omställningen inom såväl land- och sjötransporter som i industrin samt förbättrar Finlands självförsörjning i fråga om energi.

Mer information om projektet och våra tjänster

Affärsdirektör Jorma Paananen, Fimpec
Tfn 0400 347 373, jorma.paananen@fimpec.com

Mer om P2X Solutions projekt:

» P2X Solutions and Savon Voima study the possibility of green hydrogen and e-fuels production in Joensuu

» Work began on P2X Solutions’ site for the green hydrogen plant in Harjavalta


P2X Solutions är en föregångare inom grön vätgas och Power-to-X i Finland. Vi bidrar till uppkomsten av en marknad för vätgas på ett heltäckande och innovativt sätt genom hela värdekedjan. Vår verksamhet inkluderar produktion och distribution av grön vätgas och syntetiskt bränsle samt kundanpassad leverans av kompletta vätgasanläggningar. För en renare värld – tillsammans.

Fimpec är en specialist som fokuserar på projektledning och projektering. Vi arbetar som projektkonsult i stora investeringsprojekt till industrin och energibranschen och som specialist inom fastighets- och infrastruktursektorerna. År 2021 omsatte vi 30,3 miljoner euro och vi sysselsätter över 350 specialister i Finland och utomlands.

Fimpec Node – en ny expert­partner för internationella industriprojekt

Fimpec Node är ett helt nytt tjänstekoncept där internationell expertis möter investeringar inom industrin. Tjänsten erbjuder lands- och språkspecifika kompetenser och nätverk inom projektering och projektledning. Ambitionen är att med tjänsten stärka Fimpecs internationella närvaro och samtidigt erbjuda företagets växande kundkrets inom industrin och energisektorn ännu bättre tjänster även i Finland.

Fimpec Group deltar kontinuerligt i omfattande internationella industriprojekt över hela världen. I dessa projekt har företaget identifierat ett behov av att bättre kombinera lokal och internationell kompetens.

”Fimpec Node erbjuder internationella kunder lands- och språkspecifik kompetens inom projektledning och projektering. Samtidigt vill vi sysselsätta högutbildade experter som kommit till Finland mer effektivt”, säger Fimpecs utvecklingsdirektör Frans Jokinen.

En ny form av arbetsmiljö för internationella experter

Frans Jokinen påpekar att det samtidigt finns en bredare syn på arbetskraftstillgång bakom Node: ”I Finland bor, arbetar och studerar ett stort antal människor som kommit från andra länder som inte kan använda sina kunskaper och färdigheter fullt ut på grund av språkbarriärer. Samtidigt råder det ständigt brist på experter i många industriprojekt. Vi erbjuder specialister nya karriärmöjligheter och ett nytt sätt att arbeta.”

”Fimpec Node är en fullständigt internationell arbetsmiljö där vi erbjuder såväl studenter som mer erfarna personer med olika språkbakgrund arbete som motsvarar deras kompetens. Vi uppskattar allt som de kan erbjuda oss från språkkunskaper och erfarenheter av mångkulturella arbetsmiljöer till deras förmåga att finna sig till rätta i dynamiska situationer”, säger Ana Reinbold, som ansvarar för att bygga upp Node-teamet på Fimpec.

Brasilianska Ana studerade och arbetade i Tyskland innan hon flyttade till Finland 2018. Innan sitt nuvarande uppdrag arbetade hon på Fimpec med ett omfattande industriprojekt i Tyskland.

Know-how om särdragen hos europeiska och västerländska marknadsområden

Fimpec Nodes team och nätverk kan erbjuda internationella kunder expertis och kunskap både i Finland och utomlands. Tjänsten lämpar sig lika bra för internationella finska företag som för utländska företag som kommer till Finland.

”Fimpecs strategi är internationell tillväxt med fokus på den växande kundkretsen inom industri- och energisektorn. Därför passar denna tjänst naturligt in som en del av vår verksamhet. I nuläget har vi redan kontor i Chile, Estland, Sverige, Tyskland och Uruguay. Fimpec Node kommer att spela en viktig roll när vi växer internationellt”, säger Fimpec Groups verkställande direktör Jukka Nieminen.

Det som talade för placeringen i Otnäs var den mängd talanger inom olika områden som studerar och arbetar där.

”Vi vill skapa en internationell, mångkulturell arbetsmiljö och utveckla en helt ny typ av arbetskultur”, säger Ana Reinbold.

”Språket ska inte begränsa hur vi arbetar i Fimpec Node utan alla ska få utrymme för sin yrkeskunskap. Otnäs var en naturlig plats att inleda verksamheten eftersom det är en aktiv miljö med många ambitiösa internationella studenter och erfarna experter. Med dem kan vi bygga nya broar till nya potentiella länder och expandera vår verksamhet”, fortsätter hon.

Fimpec Node är en ny typ av nätverksbaserad arbetsmiljö för internationella experter. Första Fimpec Node öppnades i Otnäs stadsdel i Esbo i början av november. Node kommer att sysselsätta 20–30 personer.

(På bilden ovan Frans Jokinen och Ana Reinbold på Aalto Talent Expo 2022 I Otnäs 10.11.2022)

Mer information:

Frans Jokinen, tfn 358 45 359 4828 eller frans.jokinen@fimpec.com
Ana Reinbold, tfn +358 (0) 44 780 5733 eller ana.reinbold@fimpec.com

» Till Fimpec Node


Fimpec är en specialist som fokuserar på projektledning och projektering. Vi arbetar som projektkonsult i stora investeringsprojekt till industrin och energibranschen och som specialist inom fastighets- och infrastruktursektorerna. År 2021 omsatte vi 30,3 miljoner euro och vi sysselsätter över 350 specialister i Finland och utomlands.

Fimpec får stort projekterings­uppdrag i Valmets Shotton Mill-projekt

Fimpec och Valmet har ingått avtal om ett omfattande fabriksprojekteringsuppdrag för en OCC-linje, mäldberedning och kartongmaskin för containerboard (PM3) som Valmet levererar till brittiska Shotton Mill Limited, som ägs av Eren Paper. Fimpecs uppdrag inkluderar projektering av fyra delområden.

Fimpec tar hand om projekteringen av OCC-området, mäldberedningen och kartongmaskinen samt som separata uppdrag kemikalieavdelningen och rörledningar till maskinlinjen. Uppdraget inkluderar projektering av processer, anläggningar, stålkonstruktioner, automation och processventilation

Tusentals timmar av projekteringsarbete

”Det här är ett omfattande projekt för Fimpec som kommer att sysselsätta tiotals medarbetare under ett års tid. Som mest kommer uppemot 50 av våra specialister att arbeta med projektet. Totalt sett handlar det om tiotusentals arbetstimmar”, berättar direktör Harri Soininen, som är projektledare för projektet på Fimpec.

Projekteringsarbetet delas upp mellan flera av Fimpecs enheter, främst Kouvola, men även andra kontor, exempelvis Åbo och Jyväskylä.

”Vårt projektupplägg syftar till göra projekteringsorganisationen så tydlig och effektiv som möjligt. Kemikalieavdelningen och rörledningarna hanteras som separata projekt, dock förstås med hänsyn till synergieffekter. Kai Kuoppa är projektledare för kemikalieavdelningen och Mika Eväsoja för rörledningarna. För mig personligen är det spännande att återgå till ett pappersbruksprojekt – rentav på ett bruk jag känner till sedan tidigare. Under mellantiden har jag arbetat med massabruk ”, berättar Soininen.

Fortsättning på Valmets och Fimpecs långa samarbete

Shottonprojektet är en fortsättning på det långvariga samarbetet mellan Valmet och Fimpec. Fimpec har under de senaste årtiondena medverkat i många av Valmets bruksprojekt.

”Att anlita Fimpec var en naturlig fortsättning på ett liknande projekt vi genomförde tillsammans tidigare. Samarbetet har fungerat utomordentligt väl”, säger Senior Project Manager Petri Aspholm på Valmet.

”För oss på Fimpec har det i detta och tidigare projekt varit trevligt att se synergieffekterna som uppstår i projekteringssamarbetet då vi kombinerat våra kunskaper och expertis. En bra teamkänsla är en annan viktig aspekt. Vi samarbetar som ett team för att driva projektet framåt”, säger Soininen, och påpekar att även bruksområdet är bekant för Fimpec sedan tidigare.

”Vi har arbetat med projekt i Shotton redan på 1990-talet och känner till området väl. Denna erfarenhet är en ytterligare fördel för oss i uppdraget.”

Storbritanniens största och mest avancerade bruk

Den nya kartongmaskinen gör Shotton till Storbritanniens största och mest avancerade pappersbruk. Valmets leverans inkluderar förutom OCC-linje, mäldberedning och containerboardlinje även omfattande automationssystem, tjänster och IoT-lösningar. Den nya containerboardlinjen (PM3) ska producera specialiserade premiumkvaliteter av 100 % återvunnet papper. Uppstarten kommer enligt planerna att ske 2024.

Kartongmaskinen har mer en 10 meter bred vira och kommer att producera testliner och fluting med ytvikter på 70–135 g/m2. Maskinen är dimensionerad för en hastighet på 1 800 m/min och en årskapacitet på cirka 700 000 ton.

Mer information om projektet och tekniska leveransdetaljer återfinns i Valmets pressmeddelande från den 4 maj 2022:

» Valmet to supply a major delivery to Eren Paper’s Shotton Mill in the UK including OCC, stock preparation and container board lines

Fimpec deltar i Nordic Ren-Gas Ab:s Power-to-X-projekt

Avtalet omfattar tekniska konsulttjänster inom grön vätgas och utveckling av Power-to-X-projekt som en del av genomförbarhetsstudier för Nordic Ren-Gas Ab:s första projekt. Nordic Ren-Gas Ab är Finlands ledande aktör inom grön vätgas och rena gasformiga bränslen och har offentliggjort planer på fem storskaliga projekt under år 2022.

Samarbetet har fått en bra start och själva arbetet inleddes genast efter att avtalet undertecknades. Sedan april har man genomfört en teknisk genomförbarhetsanalys som blir klar före utgången av juni. Utvecklingsfasen för de offentliggjorda projekten inleds i höst efter att genomförbarhetsanalysen är klar. Värdet på de pågående projekten uppgår till över 600 miljoner euro och innebär ett rejält lyft för produktionen av ren gas i Finland. Nordic Ren-Gas Ab:s mål är att vidareutveckla sin verksamhet inom Power-to-X och företagets totalinvesteringar i de planerade projekten i Finland fram till 2030 kommer att uppgå till över 1,5 miljarder euro.

Mer information:

Saara Kujala, CEO, Nordic Ren-Gas Oy
saara.kujala(at)ren-gas.com
tel. +358 40 184 9088

Matti Rautkivi, Head of Market Development, Nordic Ren-Gas Oy
matti.rautkivi(at)ren-gas.com
tel. +358 40 480 3743

Antti Lahtinen, Projektchef, Fimpec
antti.lahtinen(at)fimpec.com
tel. +358 40 154 1651

Sami Nissinen, Ledande Konsult & Försäljningschef, Energibranschen , Fimpec
sami.nissinen(at)fimpec.com
tel. +358 40 348 5401

Lista över tidigare lanserade projekt där Fimpec deltar (på engelska eller på finska)

» Tampereen Sähkölaitos
» Lahti Energia ​​​​
» Etelä-Savon Energia
» Kotkan Energia
» Pori Energia

Läs mer (obs! på finska och endast för prenumeranter)
» Suuromistaja Ilkka Herlin ei jaksa odottaa hidasta siirtymää vetytalouteen, vaan vauhdittaa murrosta miljoonasijoituksella. – HS Visio | HS.fi


Nordic Ren-Gas Ab är ett projektutvecklingsbolag grundat 2021 som investerar i de bästa produktions- och distributionsplatserna i Finland för gasformiga bränslen (P2X). Våra projekt skapar mervärde genom hela värdekedjan från P2X-teknikleverantörer till slutanvändare av gas och värme. https://ren-gas.com