På Fimpec tänker vi att ett framgångsrikt infrastrukturprojekt är enkelt och bekymmersfritt för kunden – och som en kompetent partner agerar vi därefter.

Fimpecs tjänster inom infrastrukturbyggande omfattar allt från projektplanering, utkontrakterad konstruktion och beslutsberedning till konkurrensutsättning av entreprenader, projektledning och övervakningsuppgifter på byggarbetsplatsen inklusive säkerhetskoordinatorns uppgifter.  Våra experters omfattande erfarenhet av olika infrastrukturprojekt och projektmodeller samt vårt flexibla arbetssätt gör det möjligt att genomföra projektet på bästa möjliga sätt enligt kundens önskemål.

Vi kan ta ansvar för ett infrastrukturprojekt som helhet eller så kan våra tjänster tas i bruk separat efter de behov som projektet har. Vi avtalar alltid om uppgiftsfördelningen från fall till fall men den största nyttan av vår kompetens fås när vi agerar som kundens intressebevakare och partner under hela projektet. Då övervakar vi under projektets gång kostnaderna, tidsplaner, kvaliteten i genomförandefasen samt säkerheten – och projektet blir lätt och bekvämt för kunden. Vi tillhandahåller våra tjänster både i separata infrastrukturprojekt och som ingående i större projekt som omfattar infrastrukturbyggande.

Våra kunder inom infrastrukturbyggande är bland annat Trafikledsverket, NTM-centralerna, städer och kommuner samt företag inom olika branscher. Med många har vi ett kontinuerligt samarbete och vi har tillsammans genomfört många projekt. Våra tjänster erbjuds inom följande delar av infrastrukturbyggandet:

Trafikleder, till exempel gator, banor, övriga trafikområden samt tillhörande konstbyggande, såsom broar och andra specialkonstruktioner. En tjänst som växer hos oss är att agera expert och övervakare vid beläggningsarbeten.

Infrastrukturprojekt inom vattendragsbyggande, till exempel vattenkraftverk, fiskvägar, kanaler och hamnkonstruktioner samt reningsverk.

Infrastrukturprojekt inom energibranschen, till exempel kraftverk och vindkraftsprojekt samt fjärrvärme-, el- och gasnät.