För att arbetarsäkerhet och tillhörande skyldigheter ska bli skötta på ett lämpligt och effektivt sätt i projektet behöver man ha kompetens och ett aktivt arbetssätt beträffande säkerhetsplanering, skötsel av arbetarsäkerhetsfrågor och övervakning av dessa. Fimpec har den kompetens som behövs för detta så vi kan erbjuda våra kunder en helhetsmässig och resultatinriktad säkerhetshantering för att upprätthålla och utveckla säkerheten i arbetet, arbetsförhållandena och arbetsmiljön i alla projektfaser.

HSE-tjänsterna kan köpas från Fimpec antingen som en del av större servicehelhet eller separat. Arbetsfördelningen avtalas alltid separat med kunden. I alla fall får man de bästa resultaten om våra experter är med redan i projektets förstudie- och projekteringsfas och lyfter fram säkerhetsaspekten.

Vi tillhandahåller våra HSE-tjänster inom alla våra branscher.

Det tjänsten ger

  • Kompetenta och insatta experter med erfarenhet av att sköta HSE-uppgifterna i olika bygg- och installationsprojekt på ett framgångsrikt sätt ända från förberedelser till överlämnande.
  • Fimpecs HSE-experter får stöd av all kompetens i företaget och av våra beprövade arbetssätt.
  • Erfarenhet av säkerhetsplanering för att säkerställa förutsebarhet och systematik.
  • Gedigen projektledningsexpertis, eftersom kompetensen hos våra HSE-experter består av lång arbetserfarenhet inom byggbranschen samt kännedom om säkerhetsfrågor och -lagstiftning.
  • Vi hjälper med att identifiera relevanta arbetarsäkerhetsrisker i alla faser och arbeta tillsammans med andra parter och experter för att eliminera riskerna.