Teollisuudessa on meneillään suuri murros, jonka ytimessä on pyrkimys kohti hiilineutraaliutta. Tähän tavoitteeseen pääsemisessä energian hankinta ja energiaratkaisut ovat keskeisessä asemassa. Samanaikaisesti energian hankinnan ja käyttämisen mallit ovat nopeasti muuttumassa ja palveluntarjoajia erilaisine ratkaisuineen on entistä enemmän. Usein prosessien tarvitsema höyry ja teollisuuskiinteistöjen tarvitsema lämpö on tuotettu omassa voimalaitoksessa ja sähkön hankinta on ollut varsin suoraviivaista, mutta nyt on tultu tilanteeseen, jossa tarjolla on uusia mahdollisuuksia ja vaatimuksia.

Monella teollisuudenalalla muutokseen liittyvät vielä vetytalouden ja sähköstä tuotteeksi ratkaisujen (Power-to-X) tarjoamat mahdollisuudet. Hiilineutraaliutta tavoittelevat yritykset miettivät, miten hankkia tulevaisuudessa tarvittavat vihreä vety ja/tai sen jatkojalosteita, esimerkiksi metaania tai ammoniakkia. Tältä osin teknologiat ja liiketoimintamallit ovat muuttumassa, ja on mietittävä kannattaako omistaa uusien tuotteiden tuotanto itse, turvautuako palveluntarjoajan ratkaisuihin vai ostaako tuotteet markkinoilta, jotka ovat vasta muotoutumassa.

Sähkön hankinnassa tilanne on samankaltainen. Etenkin paljon sähköä tarvitsevilla teollisuudenaloilla täytyy miettiä, miten varmistetaan vihreän sähkön saanti. Kannattaako rakentaa itse tuuli- ja/tai aurinkovoimaa, hankkia osuuksia tuotantoyhtiöistä vai ostaa vihreää sähköä markkinoilta. Tähän liittyy vielä se, että uudet sähköstä tuotteeksi -ratkaisut tarvitsevat paljon sähköä.

Lämmöntuotannossa, ja tarvittaessa myös jäähdytyksessä, on myös tarjolla uusia ratkaisuja pyrittäessä kohti hiilineutraaliutta. Näitä ovat teollisuuden prosessien tuottaman hukkalämmön entistä tehokkaampi hyödyntäminen, kehittynyt lämpöpumpputeknologia, maalämpö, energiavarastot jne. Välttämättä kyse ei ole pelkästään omasta lämmönkäytöstä, vaan ylijäämälämpöä on monessa tapauksessa mahdollista myydä kaukolämpöyhtiöille. Tämän mahdollisuuden merkitys vain korostuu, jos tehdasalueelle on tulossa vihreän vedyn tai sen jatkojalosteiden valmistusta, josta syntyy paljon hukkalämpöä.

Avainasiana on mahdollisimman suuri sektori-integraatio, jonka avulla käyttöaste ja tehokkuus kasvavat kaikkien sektorien osalta. Sektori-integraation myötä hankkeisiin kytkeytyy useita osapuolia, jolloin omistuksen ja operoinnin rajapinnoista ja liiketoimintamalleista sekä hinnoittelusta täytyy neuvotella ja sopia kaikkien hankkeeseen kytkeytyneiden osapuolten kesken.

Fimpecin osaaminen

Edellä kuvatun monimutkaisen yhtälön ratkaisemisessa on olennaista pystyä optimoimaan kokonaisuus ja yhdistää se hiilineutraaliuden vaatimuksiin. Tässä Fimpecin energiakonsultointipalvelut osaa auttaa.

Meillä on syvällistä ymmärrystä energiamarkkinoista, vetytaloudesta ja sähköstä tuotteeksi ratkaisuista, tarjolla olevista energiaratkaisuista ja alan toimijoista. Lisäksi ymmärrämme prosessiteollisuuden erityiset tarpeet, koska Fimpec on ollut suunnittelijana ja/tai rakennuttajana lukemattomissa eri teollisuudenalojen investointihankkeissa. Tämä kokonaisvaltainen osaaminen auttaa meitä löytämään asiakkaalle oikeat ja sopivat ratkaisut sekä etsimään niitä sektorirajoja ylittäen.