Mikko Turunen

toimitusjohtaja, Fimpec PMO Oy
johtaja, projektijohtopalvelut
PROJEKTIJOHTOPALVELUT

Featured image