I bioanläggningsprojektet Kymijärvi III lät Lahti Energia bygga en ny biobränsledriven bioanläggning på Kymijärvi kraftverksområde. Den ersatte kolkraftverket Kymijärvi 1 som togs i drift på 1970-talet.

Den nya anläggningen minskar Lahti Energias koldioxidutsläpp med 600 000 ton om året. Anläggningens fjärrvärmeeffekt är cirka 190 MW och huvudbränslet är certifierad biomassa. Anläggningen utrustas med värmeåtervinning vilket ger en hög verkningsgrad. I anläggningen används CFB-flerbränsleteknik.

Den totala anläggningsinvesteringen går på 180 miljoner euro och den sysselsättande verkan är cirka 1 000 årsverken. Som bäst är den totala personalstyrkan på byggarbetsplatsen 550–600 personer. Det rör sig om alla tiders största investering i Lahtisregionen.

Fimpec i Kymijärvi III-bioanläggningsprojektet

Fimpec deltog i Kymijärvi III-bioanläggningsprojektet i flera olika roller. Som beställarens ingenjör (OE) hade Fimpec (Fundacon) ansvaret för konkurrensutsättning av projektets EPCM-projekteringskonsult (allmän upphandling), vilket omfattade utarbetande av anbudsunderlag och upphandlingsförhandlingar. Likaså hade Fimpec ansvaret för att leda och koordinera anskaffningarna i projektet samt leda de tekniska och kommersiella förhandlingarna i anslutning till dessa. Antalet upphandlingspaket var cirka 100, varav 13 var offentliga upphandlingar.

I projekteringen hade Fimpec (CTS Engtec) ansvaret för detaljprojekteringen för process, mekaniska installationer, HVAC och automation.

I byggfasen hade Fimpec ansvaret för att leda och övervaka byggarbetsplatsen. Sammanlagt arbetade tio personer från Fimpec i projektet i det här skedet. Huvuduppgifter var:

  • byggplatschef
  • byggplatsingenjör
  • logistikkoordinator för byggplatsen
  • övervakare för stålkonstruktioner och byggande
  • installationsövervakare av pannanläggningen och värmeåtervinningsanläggningen
  • installationsövervakare av utrustningen för fastbränslehantering
  •  installationsövervakare (2) av process- och byggnadsel
  • HVAC-övervakare
  • ledare av automationsprojektet

Alla nyheter